Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Ouderen Achter de Computer

Stichting Ouderen Achter de Computer kortweg SOAC, gevestigd in de Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108,4708 DE Roosendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
SOAC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u zich inschrijft voor een van onze cursussen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en eventueel een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Als SOAC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Ouderen Achter de Computer
Secretariaat: Azurietdijk 129
4706 BN  Roosendaal
Telefoon: 0165-540895
E-mailadres: info@soac.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SOAC verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijv. door het inschrijfformulier.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten bij de Soac.
  Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt, neem dan contact met ons op via info@soac.nl  of maak het schriftelijk kenbaar bij het secretariaat. Dan zullen wij deze informatie binnen 5 werkdagen verwijderen.|
  Waarom we gegevens nodig hebben
  SOAC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de inschrijving en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over door de organisatie georganiseerde diensten en activiteiten. Afmelding voor de mailingen gebruikersgroep is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden in de boekhouding middels internetbankieren gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het cursusgeld af te wikkelen;
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor onze deelnemerslijsten per cursus. Deze lijsten zijn in het bezit van het cursussecretariaat, docenten en bestuursleden. De lijsten zijn alleen door deze personen te raadplegen;
 • geslacht wordt alleen gebruikt in combinatie met de naam ter bepaling van de Aanhef (de heer/mevrouw);
 • uw naam als donateur wordt alleen gebruikt tijdens activiteiten of voor andere media (zoals de website) na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Soac verzamelt genoemde persoonsgegevens ook van de bestuursleden en docenten en andere vrijwilligers.

Hoe lang we gegevens bewaren
SOAC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de cursus en tot maximaal twee jaar na afloop ervan. Dit in verband met mogelijke vervolgcursussen.  Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen
SOAC verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bijvoorbeeld de mailing.  SOAC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@soacl.nl  of schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat.  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  SOAC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren

Foto’s en beelden van excursies en activiteiten op de website
Op de website wordt onder Laatste Nieuws een selectie van foto’s geplaatst, die een beeld geven van onze activiteiten. Deelnemers aan deze activiteiten stemmen er voorshands mee in, dat zij mogelijk herkenbaar in beeld komen op de website.
Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van een foto, kunt dit kenbaar maken via  info@soac.nl . Dan zal de foto verwijderd worden.

Website: Bezoekgegevens in kaart brengen
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor het optimaliseren van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ook deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken geen cookies.

Beveiliging
De bestuursleden en docenten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens de SOAC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
SOAC neemt daarnaast passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Zie de eerdergenoemde contactgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,  de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en mailing gebruikersgroep bekend gemaakt.
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Zie bovenstaande contactgegevens.

versie juni 2018, versienummer 1.0.  Stichting Ouderen Achter de Computer.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal