Jaarverslag 2011

Voorwoord.
LogoSOACStichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) mag méér dan tevreden zijn over de resultaten die zij in 2011 heeft bereikt. In dit jaarverslag leest u er alles over.
Het afgelopen jaar waren er maar liefst 543 deelnemers aan cursussen en voor 205 van hen was de cursus in SOAC verband de eerste kennismaking met de computer. Daarbij in ogenschouw nemend dat vanaf haar oprichting in 1999 door ruim 7800 personen werd deelgenomen aan cursussen van SOAC, kan worden geconstateerd dat SOAC haar doelstelling méér dan waargemaakt heeft.
Dit is een resultaat waar we inderdaad trots op mogen zijn en waarvoor een groot compliment richting het SOAC team op zijn plaats is.
Dat team bestaat uit dertig personen, zoals docenten, coördinatoren van cursussen en bestuursleden. Het zijn allemaal vrijwilligers die, elk op hun eigen vakgebied, op een geweldige manier aan het SOAC werk bijdragen. Graag wil ik die vrijwilligers hiervoor hartelijk dankzeggen.
In 2011 verwelkomden we één nieuwkomer, Ceciel Coppens. Zij regelt de planning van de cursussen in de Bloemschevaert.
We namen afscheid van vier personen die als docent actief waren, te weten: Ton Fijnand,
Jan Hoevenaars, Frans de Jong en Jan Steenbeek.
Voorts hebben we voor altijd afscheid moeten nemen van Jac Immerechts die in november 2011 is overleden. Jac was lid van het bestuur en als organisator betrokken bij de cursussen in Roosendaal. Met gevoel van dankbaarheid denken wij terug aan de betekenisvolle inzet van Jac voor Stichting Ouderen Achter de Computer.
In het kader van dit jaarverslag wil ik ook graag dank uitspreken voor de medewerking die we ondervinden van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. Zij maakte de oprichting van SOAC indertijd financieel mogelijk en nog steeds levert Rabobank Roosendaal-Woensdrecht een belangrijke geldelijke bijdrage voor het werk van SOAC.
Ook wil ik dank uitspreken richting de instellingen die ons huisvesting bieden, waaronder Centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert. Ik hoop dat de nieuw- en verbouwplannen die hier op stapel staan er in voorzien dat onze huisvesting hier in de toekomst kan worden gecontinueerd.
De presentatie van een jaarverslag is een moment waarop je terugblikt en gelijktijdig een moment waarop je naar de toekomst kijkt. Voor wat betreft SOAC mogen we tevreden zijn over het afgelopen jaar en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Ik ben ervan overtuigd dat we ook in 2012 erin slagen de doelstelling van onze organisatie op een prima manier in de praktijk te brengen.
Roosendaal, maart 2012
Ad Vos, voorzitter bestuur.

De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in 1999 opgericht door de Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:

De stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het instandhouden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  • Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen.
  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal       en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.
  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

Bestuur en organisatie.

Het bestuur is per 1 januari 2011 als volgt samengesteld:
Voorzitter:                        A.Vos  (plaatsvervangend penningmeester)
Secretaris:                       L de Kok.(plaatsvervangend voorzitter)
Penningmeester:         P. Wezenbeek (plaatsvervangend secretaris)
Leden:                               A. Konings, cursuscoördinator Rucphen
A.Theunisse,                   lid – adviseur

  1. UijtdeHaag, cursuscoördinator Nispen
  2. Verlaar, cursuscoördinator Roosendaal.

Wegens verhuizing trad drs. Voeten per 31 december 2010 af als voorzitter, een functie die hij vanaf de oprichting bekleedde. Hij werd opgevolgd de heer A. Vos.
Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen voor cursusplaats Roosendaal geschiedt vanaf medio 2011 door mevrouw Ceciel Coppens
Afdeling Rucphen wordt secretarieel ondersteund door mevrouw van den Broek- van Trijp

Het bestuur kwam 8 x in vergadering bijeen.
Op 7 april en 15 september was er een bijeenkomst met de cursusleiders voor de afdeling Roosendaal / Nispen en een vertegenwoordiging van Rucphen c.a.
De jaarlijkse bindingsdag werd gehouden op zaterdag 12 november. Er werd een bezoek gebracht aan oester- en mosselkwekerijen in Ierseke.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst in restaurant Catszand werd afscheid genomen van de docenten Ton Fijnand, Jan Hoevenaars, Frans de Jong en Jan Steenbeek.

Een belangrijk hoogtepunt was de feestelijke uitreiking van het 5000ste certificaat voor de opleidingen in Roosendaal. Dit geschiedde door burgemeester Niederer, die aan mevrouw van Overveld naast een ingelijst certificaat een boeket overhandigde. Naast gelukwensen voor alle cursisten sprak de burgemeester ook lovend over het werk van SOAC en alle vrijwilligers.

Cursusleiding en organisatie.

Zoals hiervoor gemeld is in 2011 afscheid genomen van een viertal docenten.De samenstelling van het corps cursusleiders bestaat per 31-12-2011 voor Roosendaal-Nispen uit:
De heer H. Antonnissen                             De heer C. van Rooij
De heer M. van den Bogaard                   De heer P. Suijkerbuijk
De heer C. Dekkers                                      De heer C. Talboom
De heer P. Dekkers                                      De heer A. Verlaar (tevens coördinator)
Mevrouw L Flinkenflögel                          De heer E. Wolters
De heer C. Kleine                                          De heer A. van Zimmeren
De heer M. Metzger
De actieve docenten in 2011 in Rucphen waren:
Dhr. C. van der Aa, tevens onderhoud hardware
Dhr. W. Bles,
Mevr. J. van den Broek-van Trijp, adm./penningmeester
Dhr. J. Deckers,
Dhr. J. Dekker,
Dhr. P. Dekkers,
Dhr. A. Konings, tevens coördinator
Dhr. A. Martens,
Dhr. J. Martens,
Dhr. J. Matthijssen, tevens verzorging cursusmateriaal.
Dhr. Jan Timmermans, Oudenbosch

De cursuslocatie voor Roosendaal is in de Bloemschevaert, waar gedurende 11 of 12 dagdelen per week les gegeven wordt. In Nispen zijn er in dorpshuis Nisipa faciliteiten aanwezig.
In de afdeling Rucphen van SOAC werd op 4 plaatsen en 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) les gegeven voor personen uit de gemeente Rucphen die ouder zijn dan 55 jaar door 10 vrijwilligers docenten.
De locaties waar les wordt gegeven zijn: de steunpunten voor ouderen in Rucphen, Schijf en Sprundel en in het gemeenschapshuis “De Nieuwenbergh” te Zegge.
In Rucphen c.a. kunnen de cursisten inschrijven voor 4 verschillende cursussen t.w. de basiscursus voor beginners, Word (tekstverwerking), Mailen en Internet en voor Excel (spreadsheet).
Er wordt les gegeven met 2 cursisten tegelijk die ieder over een PC kunnen beschikken.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2011:

Roosendaal Rucphen Nispen Totaal
Basiscursus computergebruik 120 66 19 205
Windows, e-mail en internet 98 50 34 182
Windows vervolg 23 4 27
Word 7 10 5 22
Excel 6 7 13
Basiscursus Digitale Fotografie 26 5 31
Digitale fotobewerking PSP 20 19 39
Vervolg PSP 16 16
Powerpoint 8 8
Totaal in 2011 324 133 86 543
Totaal sedert de oprichting 5107 1511 1191 7809

De aantallen uitgereikte certificaten in Roosendaal zijn bijna gelijk aan die van 2010. Het aantal cursisten – en dus ook het aantal cursussen – in Nispen is met ruim 30% teruggelopen.
In Rucphen blijft een flinke toeloop van cursisten en ook daar is het aantal uitgereikte certificaten nagenoeg gelijk aan 2010.

Hardware.

Er vonden dit jaar geen grote investeringen in hardware plaats. De in 2010 aangeschafte computers zijn nog volledig up to date.

Publiciteit.

De website, die goed onderhouden wordt, is aangepast en blijft een continue informatiebron voor geïnteresseerden.
We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode (twee keer), één keer in de Wouwse Plattelandskrant en in Antenne, het blad van KBO Roosendaal adverteren we maandelijks.
Op 10 september hebben we deelgenomen aan het “Festival van het Leren” in de bibliotheek waarbij diverse organisaties op het gebied van computeronderwijs zich presenteerden.
Aan de uitreiking van het 5000ste certificaat (zie hiervoor) is in de regionale pers en in de huis aan huis bladen ruime aandacht besteed.

Gebruikersgroepen.

De inloopavonden en zaterdagochtenden worden goed bezocht. Dank aan de docenten, die daar aanwezig zijn als vraagbaak voor de bezoekers.
Met name de speciale thema presentaties werden door velen van de gebruikersgroep bezocht. In 2011 werden de volgende onderwerpen behandeld:
2 april              Windows 7 door Martin Metzger en Ton Verlaar
1 oktober:       Skype door Cees Dekkers en Chris van Rooij

Roosendaal, maart 2012    LogoSOAC
L de Kok, secretaris SOAC.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal