Jaarverslag 2012

LogoSOAC
Doel  

De doelstelling van Stichting Ouderen Achter de Computer, welke doelstelling elders in dit verslag gedetailleerd is omschreven is feitelijk het bevorderen van het gebruik van de computer door senioren. Ook het afgelopen jaar, 2012, zijn wij er weer prima in geslaagd dat doel in de praktijk te brengen. We deden dat met het organiseren van cursussen en andere activiteiten in de Gemeente Roosendaal en de Gemeente Rucphen. In dit jaarverslag leest u er alles over.

Medewerking

Stichting Ouderen Achter de Computer ondervindt op vele fronten medewerking. Op de eerste plaats natuurlijk van de vele vrijwilligers die als docent, cursuscoördinator, secretarieel ondersteuner of bestuurslid actief zijn in de organisatie.
Medewerking ondervinden we ook van de instellingen die ons huisvestiging bieden.
En last but not least noem ik Rabobank Roosendaal Woensdrecht die de oprichting van ons instituut indertijd mogelijk maakte en die ons werk nog steeds financieel ondersteunt.Het is dankzij de medewerking van genoemde personen en instellingen dat wij onze doelstelling op een prima manier kunnen waarmaken. Graag spreek ik dank uit voor deze medewerking.

Bestuurlijke organisatie

Het bestuur van Stichting Ouderen Achter de Computer is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in stichtingsverband worden ontplooid. In uitvoerende zin wordt hierbij gehandeld conform gemaakte afspraken en gedelegeerde bevoegdheden. Voor wat betreft de activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Rucphen zijn taken en bevoegdheden veelal gedelegeerd aan bestuurslid Adrie Konings. 

Overleden

Het voorbije jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee personen die zich voor het werk van onze organisatie hebben ingezet. In november overleed Françoise de Jong en in december Ad Theunisse. Beiden waren, als lid van het bestuur, betrokken bij de oprichting van Stichting Ouderen Achter de Computer. Françoise nam een aantal jaren geleden afscheid van het bestuur; Ad maakte tot aan zijn overlijden deel uit van ons bestuur.
Met gevoel van respect en dankbaarheid denken wij terug aan de betekenisvolle inzet die beiden leverden.

Toekomst

Hoe de toekomst van onze organisatie er uit zal zien valt moeilijk in te schatten. Zo nu en dan hebben we het idee dat we onze doelstelling grotendeels hebben gerealiseerd omdat personen die instromen in het segment “senioren” veelal ervaring hebben met het gebruik van de computer.
Deze situatie manifesteert zich in de dalende tendens die we waarnemen in de belangstelling voor cursussen.
Gelijktijdig stimuleert bedoelde situatie ons, waar nodig en mogelijk, het aanbod van activiteiten af te stemmen op behoefte waarvan sprake is.
Deze werkwijze beïnvloedt de belangstelling voor onze activiteiten in positieve zin.

Financiën

De deelnemersbijdrage die voor een cursus van acht bijeenkomsten van twee uur in rekening wordt gebracht bedraagt € 55,00. Dit bedrag is inclusief € 25,00 voor lesmaterialen (zoals boeken) en inclusief € 6,62 af te dragen omzetbelasting. Voor wat betreft te maken kosten is veelal sprake van “vaste” kosten die niet worden beïnvloed door het aantal deelnemers. Vermindering van het aantal cursisten leidde er toe dat cursussen met een negatief exploitatieresultaat werden afgesloten. Deze tendens wordt door het bestuur nauwlettend gevolgd. Indien nodig zullen op dit front maatregelen worden getroffen waarbij het verhogen van deelnemersbijdragen zo lang als mogelijk is zal worden uitgesteld.

Digitale versie jaarverslag

Een digitale versie van dit jaarverslag vindt u op onze website www.soac.nl; overwogen wordt de papieren versie van het jaarverslag in de toekomst te laten vervallen.

Tot slot

Stichting Ouderen Achter de Computer is een instelling die kan functioneren dankzij de inzet van vele vrijwilligers die hun werkzaamheden in dit verband belangeloos verrichten. Het is met name dankzij deze vrijwilligers, die veelal lange tijd bij onze organisatie actief zijn, dat wij onze doelstelling kunnen realiseren. Bijzondere dank hiervoor is op zijn plaats!

Roosendaal, april 2013

Ad Vos, voorzitter bestuur

De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in 1999 opgericht door de Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:

De stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het in stand houden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  • Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen.
  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal       en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.
  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

Bestuur en organisatie.

Het bestuur is per 1 januari 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter:                 A. Vos            , (plaatsvervangend penningmeester)
Secretaris:                L de Kok,(plaatsvervangend voorzitter)
Penningmeester:    P. Wezenbeek, (plaatsvervangend secretaris)
Leden:                       A. Konings, cursuscoördinator Rucphen

  1. UijtdeHaag, cursuscoördinator Nispen
  2. Verlaar, cursuscoördinator Roosendaal.

Op 8 december 2012 overleed ons bestuurslid Ad Theunisse. Ad was vanaf de oprichting lid van het bestuur, waarvan 10 jaar als secretaris.
Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen voor cursusplaats Roosendaal geschiedt vanaf medio 2011 door mevrouw Ceciel Coppens.
Afdeling Rucphen wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Janny van den Broek- van Trijp.
Het bestuur kwam 8 x in vergadering bijeen.
Op 12 april en 19 september was er een bijeenkomst met de cursusleiders voor de afdeling Roosendaal / Nispen en een vertegenwoordiging van Rucphen c.a.
In Rucphen komen de docenten 4 keer per jaar bij elkaar om zowel voor de cursus alles met elkaar af te stemmen en na de cursus om te evalueren. Meestal komen er dan wel enkele zaken aan de orde waardoor we de cursussen kunnen verbeteren.
De jaarlijkse bindingsdag werd gehouden op zaterdag 3 november. Er werd een bezoek gebracht aan streekmuseum “Het oude platteland” te St.Willebrord, gevolgd door een diner in restaurant Kir Royal te Schijf.
Docenten, die verhinderd waren op deze dag aanwezig te zijn, ontvingen een boeket bloemen.

Cursusleiding en organisatie.

De samenstelling van het corps cursusleiders bestaat per 31-12-2012 voor Roosendaal-Nispen uit:

De heer H. Antonnissen                            De heer C. van Rooij
De heer M. van den Bogaard                   De heer P. Suijkerbuijk
De heer C. Dekkers                                      De heer C. Talboom
De heer P. Dekkers                                      De heer A. Verlaar (tevens coördinator)
Mevrouw L Flinkenflögel                          De heer E. Wolters
De heer C. Kleine                                         De heer A. van Zimmeren
De heer M. Metzger
De actieve docenten in 2012 in Rucphen waren:
De heer C. van der Aa, Rucphen, tevens onderhoud hardware
De heer W. Bles, Schijf
De heer J. Deckers, Sint Willebrord
De heer J. Dekker, Zegge
De heer P. Dekkers, Roosendaal
De heer A. Konings, Schijf, tevens coördinator
De heer A. Martens, Roosendaal
De heer J. Martens, Rucphen
De heer J. Matthijssen, Rucphen, tevens verzorging cursusmateriaal.
De heer J. Timmermans, Oudenbosch

De cursuslocatie voor Roosendaal is in de Bloemschevaert, waar gedurende 11 of 12 dagdelen per week les gegeven wordt. In Nispen zijn er in dorpshuis Nisipa faciliteiten aanwezig. In Roosendaal en Nispen wordt gewerkt in groepen van maximaal 8 personen.
In de afdeling Rucphen van SOAC werd op 4 plaatsen en 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) les gegeven voor personen uit de gemeente Rucphen die ouder zijn dan 55 jaar door 10 vrijwilligers / docenten.
De locaties waar les wordt gegeven zijn: de steunpunten voor ouderen in Rucphen, Schijf en Sprundel en in het gemeenschapshuis “De Nieuwenbergh” te Zegge.
In Rucphen c.a. kunnen de cursisten inschrijven voor 4 verschillende cursussen t.w. de basiscursus voor beginners, Word (tekstverwerking), Mailen en Internet en voor Excel (spreadsheet).
Er wordt les gegeven met 2 cursisten tegelijk die ieder over een PC kunnen beschikken.
Er is bij alle cursusplaatsen een flinke terugloop van cursisten! Werden in 2011 nog 543 certificaten uitgereikt, in 2012 was dat aantal 373.
Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal en Nispen is teruggebracht naar 3.
Eind 2012 werd een aanzet gegeven voor de cursus stamboomonderzoek.
Eén keer per jaar wordt een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de cursisten, waarbij gevraagd wordt naar hun mening over het gebruikte materiaal, de inhoud van de cursus en naar het functioneren van de docent. De gemiddelde beoordeling van al deze aspecten was goed tot zeer goed.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2012:

Roosendaal Rucphen Nispen Totaal
Basiscursus computergebruik 83 33 24 140
Windows, e-mail en internet 87 36 23 146
Windows vervolg 15 15
Word 7 7 14
Excel 4 4
Basiscursus Digitale Fotografie 22 11 33
Digitale fotobewerking PSP 14 14
Vervolg PSP 7 7
Powerpoint
Totaal in 2011 228 80 65 373
Totaal sedert de oprichting 5335 1591 1256 8182

Hardware.

Er vonden dit jaar geen grote investeringen in hardware plaats. De in 2010 aangeschafte computers worden nog volledig up to date gehouden.

Publiciteit.

De website, die goed onderhouden wordt, is aangepast en blijft een continue informatiebron voor geïnteresseerden.
We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode (twee keer), één keer in de Wouwse Plattelandskrant en de Essense Echo. In Antenne, het blad van KBO Roosendaal adverteren we maandelijks.

Gebruikersgroepen.

De inloopavonden en zaterdagochtenden worden minder druk bezocht dan voorheen. Dit is mede veroorzaakt doordat wij wegens grootscheepse verbouwing in de Bloemschevaert niet meer de beschikking hadden over voldoende ruimte.
Voor 2013 is het aspect ruimte een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur.
Er waren in 2012 geen presentaties over nieuwe onderwerpen. 

Workshop Expert PSP 

In deze workshop, die gehouden wordt in ’t Oor (Bloemschevaert) gaan de deelnemers onder begeleiding van twee ervaren docenten aan de slag met het programma (Corel) Paint Shop Pro X2. Aan de hand van een aantal opdrachten worden vele mogelijkheden van het programma behandeld. Op deze manier ontstaan weer nieuwe ideeën en worden combinaties van technieken ontdekt.
Per seizoen (september t/m juni) worden 9 workshops gehouden waarbij de deelnemers ca. 2 weken vóór de bijeenkomst de opdrachten (groot of klein) met toebehoren per e-mail krijgen toegestuurd . Tijdens de bijeenkomsten worden dan de opdrachten gezamenlijk uitgevoerd.

Seizoen Aantal deelnemers (gemiddeld) Aantal opdrachten
2009-2010 20 30
2010-2011 20 18
2011-2012 21 22

Docenten bij deze workshop zijn de heren Cees Dekkers en Christ van Rooij. Zij zoeken de opdrachten uit, zij zorgen voor eventuele vertaling, correctie en/of aanpassing aan het door de cursisten gebruikte fotobewerkingsprogramma.

Roosendaal, april 2013        LogoSOAC
L de Kok, secretaris SOAC.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal