Jaarverslag 2013

Alstublieft, ons jaarverslag 2013 voor u!
LogoSOACHet is mij een genoegen u het jaarverslag 2013 van Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) aan te bieden. Ik doe dat namens het bestuur van SOAC en onder dankzegging aan onze secretaris die dit jaarverslag samenstelde.
Het jaarverslag geeft een duidelijk en volledig beeld van onze activiteiten gedurende het afgelopen jaar en daarbij kunnen wij constateren dat wij er in 2013 zeer wel in zijn geslaagd onze doelstelling in de praktijk te brengen. Dat wij als organisatie ook het afgelopen jaar zoveel konden bereiken danken wij op de eerste plaats aan de vele vrijwilligers die binnen SOAC actief zijn, zoals docenten, cursuscoördinatoren, ondersteuners op diverse fronten en bestuursleden. Voor deze inzet wil ik graag dank en waardering uitspreken.
Eveneens spreek ik dank uit richting de instellingen die ons huisvesting bieden. Hierbij noem ik met name Centrum Voor Wonen en Zorg De Bloemschevaert dat deel uitmaakt van Stichting Groenhuysen, waar ons de afgelopen vijftien jaar (vanaf het begin van onze activiteiten) huisvesting voor de cursusplaats Roosendaal werd geboden. In de nieuwe opzet van de Bloemschevaert is geen ruimte meer voor SOAC beschikbaar. Wij betreuren dat ten zeerste maar gelijktijdig zijn wij dankbaar voor de periode waarin wij in de Bloemschevaert gehuisvest konden zijn.
Ook wil ik, namens Stichting Ouderen Achter de Computer, dank uitspreken richting Rabobank Roosendaal-Woensdrecht die SOAC vanaf haar oprichting, dus al vijftien jaar, financieel ondersteunt.
Als Stichting Ouderen Achter de Computer proberen wij ons steeds aan te passen aan de wensen die leven bij de doelgroep waarvoor wij werken. Deze werkwijze beïnvloedt de belangstelling voor onze activiteiten in positieve zin. Zolang behoefte bestaat aan cursussen die wij aanbieden, zullen wij alles in het werk stellen in die behoefte te voorzien.

Roosendaal, mei 2014
Ad Vos, voorzitter bestuur Stichting Ouderen Achter de Computer

De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in 1999 opgericht door de Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:

De stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het in stand houden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  • Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen.
  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.
  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

Bestuur en organisatie.
Er waren in 2013 geen mutaties binnen het bestuur. Het was in 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter:                 A. Vos            , (plaatsvervangend penningmeester)
Secretaris:                L de Kok,(plaatsvervangend voorzitter)
Penningmeester:    P. Wezenbeek, (plaatsvervangend secretaris)
Leden:                       A. Konings, cursuscoördinator Rucphen
UijtdeHaag, cursuscoördinator Nispen
Verlaar, cursuscoördinator Roosendaal.
Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen voor cursusplaatsen Roosendaal en Nispen geschiedt door mevrouw Ceciel Coppens.
Afdeling Rucphen wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Janny van den Broek- van Trijp.
Het bestuur kwam 9 x in vergadering bijeen.
Op 24 april en 25 september was er een bijeenkomst met de cursusleiders voor de afdeling Roosendaal / Nispen en een vertegenwoordiging van Rucphen c.a.
In Rucphen komen de docenten 4 keer per jaar bij elkaar om zowel voor de cursus alles met elkaar af te stemmen en na de cursus om te evalueren. Meestal komen er dan wel enkele zaken aan de orde waardoor de cursussen verbeterd kunnen worden.
De jaarlijkse bindingsdag werd gehouden op zaterdag 26 oktober. Bij restaurant Le Jardin in Rucphen werd een roofvogel show gepresenteerd, gevolgd door een diner.
Docenten, die verhinderd waren op deze dag aanwezig te zijn, ontvingen een boeket bloemen.
Cursusleiding en organisatie.
De samenstelling van het corps cursusleiders is in 2013 niet gewijzigd en bestond per 31 december voor Roosendaal-Nispen uit.
De heer H. Antonnissen                             De heer C. van Rooij
De heer M. van den Bogaard                   De heer P. Suijkerbuijk
De heer C. Dekkers                                      De heer C. Talboom
De heer P. Dekkers                                      De heer A. Verlaar (tevens coördinator)
Mevrouw L Flinkenflögel                           De heer E. Wolters
De heer C. Kleine                                          De heer A. van Zimmeren
De heer M. Metzger

De actieve docenten in 2013 in Rucphen waren:
De heer C. van der Aa, Rucphen, tevens onderhoud hardware.
De heer W. Bles, Schijf.
De heer J. Deckers, Sint Willebrord.
De heer J. Dekker, Zegge.
De heer P. Dekkers, Roosendaal.
De heer A. Konings, Schijf, tevens coördinator.
De heer A. Martens, Roosendaal.
De heer J. Martens, Rucphen.
De heer J. Matthijssen, Rucphen, tevens verzorging cursusmateriaal.De heer J. Timmermans, Oudenbosch.
De cursuslocatie voor Roosendaal is in de Bloemschevaert, waar gedurende maximaal 15 dagdelen per week les gegeven wordt. In Nispen zijn er in dorpshuis Nisipa faciliteiten aanwezig. In Roosendaal wordt gewerkt in groepen van maximaal 8 personen, in Nispen 6.
In de afdeling Rucphen van SOAC werd op 2 plaatsen en 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) les gegeven voor personen uit de gemeente Rucphen die ouder zijn dan 55 jaar door 10 vrijwilligers / docenten.
De locaties waar les wordt gegeven zijn: de steunpunten voor ouderen in Rucphen en Sprundel. In Schijf en Zegge wordt vanaf 2013 geen les meer gegeven; enerzijds wegens teruglopende aanmeldingen, anderzijds uit overwegingen van kostenbesparing.
In Rucphen c.a. kunnen de cursisten inschrijven voor 4 verschillende cursussen t.w. de basiscursus voor beginners, Word (tekstverwerking), Mailen en Internet en voor Excel (spreadsheet). Daarnaast bestaat de mogelijkheid een opfriscursus te volgen.
Er wordt les gegeven met 2 cursisten tegelijk die ieder over een PC (of eigen laptop) kunnen beschikken.
Waar we de laatste jaren een regelmatige teruggang in het aantal cursisten zagen, was er in 2013 toch weer een stijging van het aantal uitgereikte certificaten. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de nieuwe cursus stamboomonderzoek.
In Rucphen c.a. loopt het aantal aanmeldingen terug.
Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal en Nispen is 3.
Aan de cursus stamboomonderzoek, die vanaf begin 2013 in het programma is opgenomen hebben 48 personen deelgenomen.
Eén keer per jaar wordt een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de cursisten, waarbij gevraagd wordt naar hun mening over het gebruikte materiaal, de inhoud van de cursus en naar het functioneren van de docent. Uit de antwoorden van de cursisten sprak opnieuw een (zeer) grote tevredenheid over de aangeboden cursussen.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2013:

Roosendaal Rucphen Nispen Totaal
Basiscursus computergebruik 92 38 26 156
Windows, e-mail en internet 94 26 33 153
Windows vervolg 11 17
Word 5 6 11
Excel 6 4 10
Basiscursus Digitale Fotografie 16 16
Digitale fotobewerking PSP 23 13 36
Vervolg PSP 14 14
Powerpoint 8 8
Stamboomonderzoek 48 48
Opfriscursus 6
Totaal in 2013 312 79 78 469
Totaal sedert de oprichting 5647 1670 1334 8651

Hardware.

Er vonden dit jaar geen grote investeringen in hardware plaats. De in 2010 aangeschafte computers worden nog volledig up to date gehouden. Indien nodig worden de besturingssystemen aangepast aan de ontwikkelingen.

Publiciteit.

De website, die goed onderhouden wordt, is aangepast en blijft een continue informatiebron voor geïnteresseerden.
We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode (twee keer), één keer in de Wouwse Plattelandskrant en de Essense Echo. In Antenne, het blad van KBO Roosendaal adverteren we maandelijks.
Op het Roosendaals Treffen waren we met een stand vertegenwoordigd.

Gebruikersgroepen.

De inloopavonden en zaterdagochtenden worden minder druk bezocht dan voorheen. Dit is mede veroorzaakt doordat wij wegens grootscheepse verbouwing in de Bloemschevaert niet meer de beschikking hadden over voldoende ruimte.
Er was in 2013 slechts één presentatie en wel over het gebruik van windows 8. De presentatie werd verzorgd door Eelke Wolters.

Ruimte.

Een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur was (en is nog) het vinden van geschikte ruimte voor onze cursussen in Roosendaal in verband met de aanstaande sloop van de Bloemschevaert.
De situatie per 31 december is, dat we tot en met mei nog in de oude ruimte in de Bloemschevaert terecht kunnen. Er is nog geen alternatief gevonden voor de periode daarna. We zoeken een ruimte waar 9 computers permanent opgesteld kunnen blijven staan, die goed bereikbaar is, voor een betaalbare huurprijs en waar voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Voor de certificaat uitreikingen maken we gebruik van de kapel van Wieckendaal.

 Workshop Expert PSP

In deze workshop, die gehouden wordt in ’t Oor (Bloemschevaert) gaan de deelnemers onder begeleiding van de ervaren docenten Cees Dekkers en Christ van Rooij aan de slag met het programma (Corel) Paint Shop Pro X2. Aan de hand van een aantal opdrachten worden vele mogelijkheden van het programma behandeld. Op deze manier ontstaan weer nieuwe ideeën en worden combinaties van technieken ontdekt.
Per seizoen (september t/m juni) worden 9 workshops gehouden waarbij de in deelnemers ca. 2 weken vóór de bijeenkomst de opdrachten (groot of klein) met toebehoren per e-mail krijgen toegestuurd . Tijdens de bijeenkomsten worden dan de opdrachten gezamenlijk uitgevoerd. De docenten zoeken de opdrachten uit, zorgen voor eventuele vertaling, correctie en/of aanpassing aan het door de cursisten gebruikte fotobewerkingsprogramma.

Seizoen Aantal deelnemers (gemiddeld) Aantal opdrachten
2009-2010 20 30
2010-2011 20 18
2011-2012 21 22
2012-2013 17 30

Enkele deelnemers zijn dit jaar afgehaakt, omdat de cursus op donderdagavond gegeven werd en zij op die avond andere verplichtingen hadden. Doordat we met medewerking van Groenhuysen naar de woensdagavond gegaan zijn bestaat de groep thans weer uit 19 personen. Dat is op dit moment de maximumcapaciteit; er staan weer enkele personen op de wachtlijst.

Nieuwe ontwikkelingen,

Er is een duidelijke verschuiving in het gebruik van computers / laptops naar tablets.
Er is een grote variëteit in modellen, uitvoeringen en bijbehorende besturingssystemen. Bovendien is het geheel nog sterk in ontwikkeling. SOAC houdt de vinger aan de pols om te bepalen wanneer de tijd rijp is daarvoor een (of verschillende?) cursus te ontwikkelen.
Een ander punt is de snelle opvolging van nieuwe windows besturingssystemen. Cursisten werken thuis soms met andere versies dan op de cursus.. Dat vraagt extra aandacht en flexibiliteit van de docenten.

Roosendaal, mei 2014       LogoSOAC
L de Kok, secretaris SOAC.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal