Jaarverslag 2014


LogoSOAC Alstublieft, ons jaarverslag 2014 voor u!   

Het is mij een genoegen u het jaarverslag 2014 van Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) aan te bieden. Het geeft een prima beeld van onze activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Ik bied u het jaarverslag aan namens ons bestuur en onder dankzegging aan secretaris Leo de Kok die dit verslag samenstelde.
Het jaarverslag geeft een duidelijk en volledig beeld van onze activiteiten gedurende het afgelopen jaar en daarbij kunnen wij constateren dat wij er in 2014 zeer wel in zijn geslaagd onze doelstelling in de praktijk te brengen. Dat wij als organisatie ook het afgelopen jaar zoveel konden bereiken danken wij op de eerste plaats aan de vele vrijwilligers die binnen SOAC actief zijn, zoals docenten, cursuscoördinatoren, ondersteuners op diverse fronten en bestuursleden. Voor deze inzet spreek ik dank en waardering uit.
Stichting Ouderen Achter de Computer werd indertijd opgericht met financiële steun van de toenmalige Rabobank Roosendaal en nog steeds levert Rabobank Roosendaal-Woensdrecht een substantiële financiële bijdrage aan onze activiteiten. Wij zijn de bank hiervoor zeer erkentelijk.
Vanaf haar oprichting tot eind 2014 was Stichting Ouderen Achter de Computer gehuisvest in Centrum voor Wonen en Zorg De Bloemschevaert dat deel uitmaakt van Stichting Groenhuysen.    Wij betreuren dat wij vanwege nieuwbouwactiviteiten ter plekke andere huisvesting moesten zoeken, maar willen niet nalaten dank uit te spreken voor de gastvrijheid die wij in de Bloemschevaert hebben genoten. Per 1 januari 2015 hebben wij onze intrek genomen in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij tot volle tevredenheid gebruik van deze huisvesting zullen maken.
Als Stichting Ouderen Achter de Computer proberen wij ons steeds aan te passen aan de wensen die leven bij de doelgroep waarvoor wij werken. Deze werkwijze beïnvloedt de belangstelling voor onze activiteiten in positieve zin. Zolang behoefte bestaat aan cursussen die wij aanbieden, zullen wij alles in het werk stellen in die behoefte te voorzien.

Roosendaal, april 2015
Ad Vos, voorzitter bestuur Stichting Ouderen Achter de Computer

De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in 1999 opgericht door de Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:

De stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het in stand houden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  • Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen.
  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.
  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

Bestuur en organisatie.
Er waren in 2014 geen mutaties binnen het bestuur. Het was in 2014 als volgt samengesteld:

Voorzitter:                   A. Vos, (plaatsvervangend penningmeester)
Secretaris:                  L de Kok,(plaatsvervangend voorzitter)
Penningmeester:    P. Wezenbeek, (plaatsvervangend secretaris)
Leden:                         A. Konings, cursuscoördinator Rucphen
UijtdeHaag, cursuscoördinator Nispen
Verlaar, cursuscoördinator Roosendaal.

Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen voor cursusplaatsen Roosendaal en Nispen geschiedt door mevrouw Ceciel Coppens.
Afdeling Rucphen wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Janny van den Broek- van Trijp.

Het bestuur kwam 8 x in vergadering bijeen.
Op 23 april en 24 september was er een bijeenkomst met de cursusleiders voor de afdeling Roosendaal / Nispen en een vertegenwoordiging van Rucphen c.a.
De jaarlijkse bindingsdag werd gehouden op zaterdag 18 oktober. We bezochten de Commando kazerne, gevolgd door een geanimeerd buffet in restaurant de Lodge.

Cursusleiding.
De heren M. Metzger en C. Kleine zijn in 2014 gestopt als docent. De samenstelling van het corps cursusleiders is nu per 31 2014 december voor Roosendaal-Nispen

De heer H. Antonnissen                             De heer P. Suijkerbuijk
De heer M. van den Bogaard                   De heer C. Talboom
De heer C. Dekkers                                      De heer A. Verlaar (tevens coördinator)
De heer P. Dekkers                                      De heer E. Wolters
Mevrouw L Flinkenflögel                          De heer A. van Zimmeren
De heer C. van Rooij

De actieve docenten in 2014 in Rucphen waren:
De heer C. van der Aa, Rucphen, tevens onderhoud hardware.
De heer W. Bles, Roosendaal.
De heer J. Deckers, Sint Willebrord.
De heer P. Dekkers, Roosendaal.
De heer A. Konings, Schijf, tevens coördinator en verzorging cursusmateriaal.
De heer A. Martens, Roosendaal.
De heer J. Martens, Rucphen.
De heer J. Timmermans, Oudenbosch.
Op 12 augustus 2014 is de zeer gewaardeerde heer Jos Matthijssen overleden.
Naast zijn docentschap verzorgde hij ook het cursusmateriaal voor Rucphen c.a.
De heer J. Dekker uit Zegge beëindigde zijn activiteiten vanwege de terugloop van cursisten.
De cursuslocatie voor Roosendaal was in de Bloemschevaert, waar gedurende maximaal 15 dagdelen per week les gegeven werd. In Nispen zijn er in dorpshuis Nisipa faciliteiten aanwezig. In Roosendaal wordt gewerkt in groepen van maximaal 8 personen,
in Nispen 6.
Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal en Nispen is 3.
In Rucphen wordt gewerkt in groepjes van 2 cursisten.
In de afdeling Rucphen van SOAC werd op 2 plaatsen en 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) les gegeven voor personen uit de gemeente Rucphen die ouder zijn dan 55 jaar door 8 vrijwilligers / docenten. De locaties waar les wordt gegeven zijn: de steunpunten voor ouderen in Rucphen en Sprundel.
In Rucphen c.a. kunnen de cursisten inschrijven voor 4 verschillende cursussen t.w. de basiscursus voor beginners, Word (tekstverwerking), Mailen en Internet en voor Excel (spreadsheet). Voor mensen die eerder een cursus gevolgd hebben en nu met windows 8.1 werken bestaat de mogelijkheid een opfriscursus te volgen.

Aantallen deelnemers.

Vanaf 2007 loopt het aantal deelnemers langzaam terug. In 2013 zagen we toch weer een (tijdelijke) stijging van het aantal uitgereikte certificaten. Dit werd voor een deel veroorzaakt door de nieuwe cursus stamboomonderzoek. In 2014 heeft de dalende tendens zich weer voortgezet; de oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het feit, dat er steeds minder “nieuwe” ouderen komen die geen kennis van computers hebben. De in de tweede helft van 2014 gestarte cursussen voor tabletgebruikers zullen waarschijnlijk voor een nieuwe instroom van cursisten zorgen. In onderstaande tabel is het aantal uitgereikte certificaten voor Roosendaal en Nispen vanaf 1999 weergegeven.

Jaar aantal
1999 131
2000 435
2001 510
2002 427
2003 416
2004 411
2005 423
2006 418
2007 443
2008 438
2009 396
2010 462
2011 410
2012 293
2013 390
2014 354

Ook in Rucphen loopt het aantal aanmeldingen terug.
Eén keer per jaar wordt een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de cursisten, waarbij gevraagd wordt naar hun mening over het gebruikte materiaal, de inhoud van de cursus en naar het functioneren van de docent. Uit de antwoorden van de cursisten sprak opnieuw een (zeer) grote tevredenheid over de genoemde aspecten van de aangeboden cursussen.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2014:

Roosendaal Rucphen Nispen Totaal
Basiscursus computergebruik 92 21 33 156
Windows, e-mail en internet 96 26 17 153
Windows vervolg 8 17
Word 7 2 6 11
Excel 6 1 10
Basiscursus Digitale Fotografie 17 5 16
Digitale fotobewerking PSP 12 22 36
Vervolg PSP 7 14
Powerpoint 6 8
Stamboomonderzoek 4 4 48
Tablet 6 6 12
Opfriscursus 12
Totaal in 2014 261 62 93 469
Totaal sedert de oprichting 5908 1732 1427 9067

Hardware.

De beslissing om nieuwe computers of laptops aan te schaffen is uitgesteld tot zeker is wanneer in de loop van 2015 windows10 als besturingssysteem ingevoerd zal worden.

Publiciteit.

De website, die goed onderhouden wordt, is aangepast en blijft een continue informatiebron voor geïnteresseerden.
We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode (twee keer), één keer in de Wouwse Plattelandskrant en de Essense Echo. In Antenne, het blad van KBO Roosendaal adverteren we maandelijks.

Gebruikersgroepen.

De inloopavonden en zaterdagochtenden worden minder druk bezocht dan voorheen. Dit is mede veroorzaakt doordat wij wegens grootscheepse verbouwing in de Bloemschevaert niet meer de beschikking hadden over voldoende ruimte.
Er was in 2014 slechts één presentatie en wel over de iPad van Apple.

Ruimte.

Er is in 2014 zeer veel energie gestopt in het zoeken naar een geschikte cursuslocatie omdat de Bloemschevaert niet meer beschikbaar was. Vanaf de oprichting in 1999 hebben we daar tot grote tevredenheid onze lessen kunnen verzorgen.
Het resultaat van die zoektocht is dat we de lessen nu zullen geven in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg. De ruimte is geschikt gemaakt, we kunnen er over voldoende dagdelen beschikken, de prijs is ongeveer gelijk aan wat we in de Bloemschevaert betaalden en parkeren is geen probleem.
Voor de certificaatuitreikingen hebben we gebruik gemaakt van de kapel van Wieckendael. Voor de uitreiking van de laatste serie in 2014 hebben we (gratis) gebruik mogen maken van ruimte in de pas heropende (ver)nieuwbouw van de Rabobank. 

Workshop Expert PSP.

In 2014 zijn 27 opdrachten behandeld door 19 deelnemers. Daarmee is de maximumcapaciteit wat betreft aantal deelnemers bereikt. Er was eind 2014 geen wachtlijst. Vanaf september werden de workshops gegeven in de kapel.
In deze workshop gaan de deelnemers onder begeleiding van de ervaren docenten Cees Dekkers en Christ van Rooij aan de slag met het programma (Corel) Paint Shop Pro X2. Aan de hand van een aantal opdrachten worden vele mogelijkheden van het programma behandeld. Op deze manier ontstaan weer nieuwe ideeën en worden combinaties van technieken ontdekt.
Per seizoen (september t/m juni) worden 9 workshops gehouden waarbij de in deelnemers ca. 2 weken vóór de bijeenkomst de opdrachten (groot of klein) met toebehoren per e-mail krijgen toegestuurd . Tijdens de bijeenkomsten worden dan de opdrachten gezamenlijk uitgevoerd. De docenten zoeken de opdrachten uit, zorgen voor eventuele vertaling, correctie en/of aanpassing aan het door de cursisten gebruikte fotobewerkingsprogramma.

Seizoen Aantal deelnemers (gemiddeld) Aantal opdrachten
2009-2010 20 30
2010-2011 20 18
2011-2012 21 22
2012-2013 17 30
2013-2014 19 27

Nieuwe ontwikkelingen,
Er is een duidelijke verschuiving in het gebruik van computers / laptops naar tablets.
Er is een grote variëteit in modellen, uitvoeringen en bijbehorende besturingssystemen.
Een ander punt blijft de snelle opvolging van nieuwe windows besturingssystemen. Cursisten werken thuis niet allemaal met dezelfde versie. Dat vraagt extra aandacht en flexibiliteit van de docenten.

Roosendaal, april 2015    LogoSOAC
de Kok, secretaris

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal