Jaarverslag 2015


De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in 1999 opgericht door de   Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:
LogoSOACDe stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het in stand houden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  • Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen.
  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.
  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

Bestuur en organisatie.

Er was in 2015 een mutatie binnen het bestuur. De heer L. de Kok heeft afscheid genomen van het bestuur en is opgevolgd door de heer C.Talboom.

De samenstelling is nu als volgt:
Voorzitter:                   A. Vos, (plaatsvervangend penningmeester)
Secretaris:                  C.Talboom, (plaatsvervangend voorzitter)
Penningmeester:     P. Wezenbeek, (plaatsvervangend secretaris)
Leden:                          A. Konings, cursuscoördinator Rucphen.
Uijtdehaag, cursuscoördinator Nispen.
Verlaar, cursuscoördinator Roosendaal.

Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen voor cursusplaatsen Roosendaal en Nispen geschiedt door mevrouw Ceciel Coppens.

Afdeling Rucphen wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Janny van den Broek- van Trijp.
Het bestuur kwam 8 x in vergadering bijeen.
Op 23 april, 24 september en 22 december was er een bijeenkomst met de cursusleiders voor de afdeling Roosendaal / Nispen en een vertegenwoordiging van Rucphen c.a. 

De jaarlijkse bindingsdag werd gehouden op zaterdag 24 oktober. We bezochten de Basiliek en St. Louis te Oudenbosch, gevolgd door een geanimeerd buffet in restaurant Hotel de Kroon.

Cursusleiding.
De samenstelling van het corps cursusleiders is nu per 31 december 2015 voor Roosendaal-Nispen:

De heer H. Antonnissen                           De heer P. Suijkerbuijk
De heer M. van den Bogaard                 De heer C. Talboom
De heer C. Dekkers                                    De heer A. Verlaar
De heer P. Dekkers                                    De heer E. Wolters
Mevrouw L Flinkenflögel                        De heer A. van Zimmeren
De heer C. van Rooij.
De actieve docenten in 2015 in Rucphen waren:
Dhr. A.J.M. Konings, Schijf, tevens coördinator, verzorging cursusmateriaal.
Dhr. Jan Deckers, Sint Willebrord.
Dhr. Jan Martens, Rucphen
Dhr. Jan Timmermans, Oudenbosch
Dhr. Cor van der Aa, Rucphen, tevens onderhoud hardware
Dhr. Peter Dekkers, Roosendaal
Dhr. Ad Martens, Roosendaal
Dhr. Wijnand Bles, Roosendaal

De cursuslocatie voor Roosendaal was in de Tolbergse Schuurkapel, waar gedurende maximaal 15 dagdelen per week les gegeven werd. In Nispen zijn er in dorpshuis Nisipa faciliteiten aanwezig. In Roosendaal wordt gewerkt in groepen van maximaal 8 personen, in Nispen 6.
Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal en Nispen is 3.
In de afdeling Rucphen van SOAC wordt op 2 locaties en 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) een lessencyclus gegeven voor personen uit de gemeente Rucphen e.o. die ouder zijn dan 55 jaar door 8 vrijwilligers docenten.
De locaties waar les wordt gegeven zijn: het steunpunt voor ouderen in Rucphen en Sprundel.
Bij SOAC afdeling Rucphen kunnen de cursisten inschrijven voor 4 verschillende cursussen t.w. de basiscursus voor beginners, Word (tekstverwerking), Mailen en Internet en voor Excel (spreadsheet). Ook is er de mogelijkheid voor een opfriscursus.
Er wordt les gegeven met 2 cursisten tegelijk die ieder over een PC kunnen beschikken en dan ook dezelfde cursus volgen.
In 2015 is er nog les gegeven met Windows 7 en Windows 8. Voor volgend jaar is het, gezien de nieuwste ontwikkelingen, de bedoeling dat alle lessen gegeven worden met
Windows 10.

Aantallen deelnemers.

Vanaf 2007 loopt het aantal deelnemers in Roosendaal en Nispen langzaam terug. Deze dalende tendens zet zich voort tot 2012. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het feit, dat er steeds minder “nieuwe” ouderen komen die geen kennis van computers hebben. Vanaf 2012 lijkt het aantal cursisten te stabiliseren. Het veranderende cursusaanbod speelt hierin een rol.
Ook in Rucphen loopt het aantal aanmeldingen terug.
Eén keer per jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cursisten, waarbij gevraagd wordt naar hun mening over het gebruikte materiaal, de inhoud van de cursus en naar het functioneren van de docent. Uit de antwoorden van de cursisten sprak opnieuw een (zeer) grote tevredenheid over de aangeboden cursussen.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2015:

SOAC 2015 R’daal Nispen Rucphen Totaal
Basiscursus computergebruik 69 23 24 116
Windows, e-mail en internet 81 26 16 123
Windows vervolg 0
Word 7 2 9
Excel 8 1 9
Basiscursus Digitale Fotografie 9 9
Digitale fotobewerking PSP 12 12
Stamboomonderzoek 9 9
IPad 37 12 49
Tablet 30 12 42
opfriscursussen 12 9 21
Totaal in 2015 262 85 52 399
Totaal sedert de oprichting 6170 1512 1784 9466

Historisch Overzicht

Aantal cursisten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Roosendaal 396 335 324 228 312 261 262
Nispen 197 127 86 65 78 93 85
Rucphen 126 143 133 80 79 62 52
 Totaal 719 605 543 373 469 416 399

Hardware.

De lesplaats Roosendaal was in 2015 2x doelwit van het inbrekersgilde. Mede daardoor en door het op de markt komen van Windows 10 is er fors geïnvesteerd in nieuwe hardware. De traditionele Pc’s zijn vervangen door nieuwe laptops. In de sfeer van beheer en veiligheid zijn de nodige maatregelen getroffen de locatie minder inbraakgevoelig te maken. 

Publiciteit.

De website, die goed onderhouden wordt, is aangepast en blijft een continue informatiebron voor geïnteresseerden. Komend jaar zal de vormgeving worden gemoderniseerd.
We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode (twee keer), één keer in in het parochieblad Onder de Toren (Nispen). In Antenne, het blad van KBO Roosendaal, adverteren we maandelijks.
Ook de website van Soac wordt frequent bezocht.

Gebruikersgroepen.

De inloopmorgens en presentaties hebben in 2015 wegens de herhuisvesting niet plaatsgevonden. Vanaf 2016 staan zij weer op de agenda.

Ruimte.

Dit hele kalenderjaar hebben wij in Roosendaal gebruik gemaakt van De Tolbergse Schuurkapel, gelegen in een groene oase aan de rand van de stad Roosendaal in de wijk Tolberg, Damastberg 108.
In Nispen en Rucphen bleven wij op de onze vertrouwde locaties.
Voor de certificaatuitreikingen hebben we gebruik gemaakt van de aula van woonzorgcentrum De Brink en van Zaal Huis ten Halve. 

Workshop Expert PSP.

In 2015 zijn 20 opdrachten behandeld door 18 deelnemers. Daarmee is de maximumcapaciteit wat betreft aantal deelnemers bereikt. Er was eind 2015 geen wachtlijst.
In deze workshop gaan de deelnemers onder begeleiding van de ervaren docenten Cees Dekkers en Christ van Rooij aan de slag met het programma (Corel) Paint Shop Pro X2. Aan de hand van een aantal opdrachten worden vele mogelijkheden van het programma behandeld. Op deze manier ontstaan weer nieuwe ideeën en worden combinaties van technieken ontdekt.
Per seizoen (september t/m juni) worden 9 workshops gehouden waarbij de in deelnemers ca. 2 weken vóór de bijeenkomst de opdrachten (groot of klein) met toebehoren per e-mail krijgen toegestuurd. Tijdens de bijeenkomsten worden dan de opdrachten gezamenlijk uitgevoerd. De docenten zoeken de opdrachten uit, zorgen voor eventuele vertaling, correctie en/of aanpassing aan het door de cursisten gebruikte fotobewerkingsprogramma.

Seizoen Aantal deelnemers (gemiddeld) Aantal opdrachten
2009-2010 20 30
2010-2011 20 18
2011-2012 21 22
2012-2013 17 30
2013-2014 19 27
2014-2015 18 20

Nieuwe ontwikkelingen,

Er is een duidelijke verschuiving in het gebruik van computers / laptops naar tablets.

Er is een grote variëteit in modellen, uitvoeringen en bijbehorende besturingssystemen. Ook gebruiken steeds meer senioren een iPad.  Medio 2015 heeft Microsoft Windows 10 op de markt gebracht.
Soac speelt hier op in door haar veranderende cursusaanbod.
Cursisten werken thuis nog niet allemaal met Windows 10. Dat vraagt extra aandacht en flexibiliteit van de docenten.

Roosendaal, april 2016
C.Talboom, secretaris       LogoSOAC

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal