Jaarverslag 2016-2017

Roosendaal, april 2018

Voorwoord
Het is ons een genoegen u het jaarverslag van Stichting Ouderen Achter de Computer over de jaren 2016 en 2017 aan te bieden. Door omstandigheden was het jaarverslag over 2016 aanzienlijk later gereed dan de bedoeling was. In verband hiermee hebben wij er voor gekozen het verslag over 2016 te combineren met het verslag over 2017.

De eerder ingezette trend dat het aantal cursisten afneemt heeft zich ook de afgelopen jaren voortgezet. Deze situatie is voor ons aanleiding geweest de cursuslocaties in Nispen en in de gemeente Rucphen te sluiten. Als de situatie daartoe aanleiding geeft kunnen we één locatie in Rucphen (Steunpunt voor Ouderen) opnieuw in gebruik nemen.

Het sluiten van cursuslocaties betekende dat er diverse keren sprake is geweest van ‘afscheid nemen’. Aan de opzegging per 1 januari 2017 van de huurovereenkomst met gemeenschapshuis Nisipa in Nispen werd aandacht besteed tijdens de certificaatuitreiking van 6 december 2016, waarvoor het bestuur van Nisipa was uitgenodigd. Richting het bestuur van Nisipa werd dank uitgesproken voor de verleende gastvrijheid en prettige samenwerking.
Het sluiten van de cursuslocaties in de gemeente Rucphen leidde tot het vertrek van docenten die aan die cursusplaatsen verbonden waren. Aan bedoeld afscheid is aandacht besteed tijdens de bindingsdag van 21 oktober 2017.
Eveneens op die dag is afscheid genomen van de heren Peter Suijkerbuijk en Eelke Wolters, die gedurende een reeks van jaren als docent van SOAC actief zijn geweest.

Het afnemend aantal cursisten leidde tot het reduceren van het aantal cursusplaatsen tot één, namelijk die in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg. Wij zijn ons er van bewust dat het niet uitgesloten is dat in de toekomst moet worden besloten het aantal cursuscycli, thans 3 per jaar, te verminderen.
Ook gedurende de periode waar dit verslag betrekking op heeft, hebben veel cursisten vertrouwen in de deskundigheid van SOAC gesteld en hebben onze vrijwilligers op prima wijze de doelstelling van onze organisatie in de praktijk gebracht. Dankjewel daarvoor!

Per ultimo 2016 heeft Rabobank Zuidwest-Brabant haar jarenlange sponsoring van Stichting Ouderen Achter de Computer beëindigd. Deze beëindiging is gevolg van gewijzigd beleid met betrekking tot het toekennen van sponsorbijdragen. Het besluit van de bank wordt door ons betreurd, maar gelijktijdig hebben wij daar alle begrip voor. Wij danken Rabobank Zuidwest-Brabant voor haar sponsoring in het verleden en de toezegging, dat wij in het vervolg kunnen deelnemen aan de RABO Clubkas Campagne.

Roosendaal, april 2018
Namens het bestuur van Stichting Ouderen Achter de Computer

Ad Vos, voorzitter

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in 1999 opgericht door de Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:
De stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het in stand houden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  •  Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit al
    les tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen
  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.
  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

 Bestuur en organisatie.
De samenstelling van het bestuur is in 2016 en 2017 ongewijzigd gebleven en is als volgt:

Voorzitter:                 A. Vos , (plaatsvervangend penningmeester).
Secretaris:                 C. Talboom, (plaatsvervangend voorzitter).
Penningmeester:   P. Wezenbeek, (plaatsvervangend secretaris)
Leden: 
A. Konings, cursuscoördinator Rucphen
G.Uijtdehaag, cursuscoördinator Nispen.
A.Verlaar, cursuscoördinator Roosendaal.

Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen voor cursusplaatsen Roosendaal en Nispen geschiedt door mevrouw Ceciel Coppens.
Afdeling Rucphen wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Janny van den Broek- van Trijp.

Het bestuur kwam in 2016 zeven en in 2017 5 maal in vergadering bijeen.

Op 12-5-2016, 20-9-2016, 26-5-2017 en 22-9-2017 waren er de halfjaarlijkse bijeenkomsten met de cursusleiders voor de afdeling Roosendaal/ Nispen en een vertegenwoordiging van Rucphen c.a.

De jaarlijkse bindingsdag.
In 2016 waren we op 22 oktober te gast in hotel de Reiskoffer te Bosschenhoofd. De conference van Rien Vermeire over Ouwe Vèrrekes werd gevolgd door een voortreffelijk diner. Op 21-1-2017 hebben wij de leden van onze organisatie en hun partners een diner aangeboden in het Wapen van Nassau te Rucphen. Op de laatstgenoemde bijeenkomst werd officieel afscheid genomen van de docenten van lespunt Rucphen.

Cursusleiding.

De samenstelling van het corps cursusleiders is per 31 december 2017 voor Roosendaal-Nispen:
De heer H. Antonissen                  De heer C. Talboom
De heer M. van den Bogaard     De heer A. Verlaar
De heer C. Dekkers                         De heer C. van Rooij
De heer P. Dekkers                          De heer A. van Zimmeren
Mevrouw L. Flinkenflögel

De heren P. Suijkerbuijk en E. Wolters hebben hun docentschap per september 2017 neergelegd.

De actieve docenten in 2016 in Rucphen waren:
Dhr. A.J.M. Konings, Schijf, tevens coördinator, verzorging cursusmateriaal.
Dhr. Jan Deckers, Sint Willebrord
Dhr. Jan Martens, Rucphen
Dhr. Jan Timmermans, Oudenbosch
Dhr. Cor van der Aa, Rucphen, tevens onderhoud hardware
Dhr. Peter Dekkers, Roosendaal
Dhr. Ad Martens, Roosendaal
Dhr. Wijnand Bles, Roosendaal

De cursuslocatie voor Roosendaal is in de Tolbergse Schuurkapel, waar gedurende maximaal 15 dagdelen per week les gegeven kan worden. In Nispen zijn er in dorpshuis Nisipa tot 1-1-2017 faciliteiten aanwezig. Per 1-1-2017 zien wij ons genoodzaakt op basis van de sterk teruglopende aanmeldingen ons contract met de Stichting Dorpshuis Nisipa te beëindigen.
Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal blijft 3.

In de afdeling Rucphen van SOAC wordt in 2016 nog op 2 locaties en 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) lesgegeven aan senioren uit de gemeente Rucphen e.o. De daling van het aantal aanmeldingen zet drastisch door.

In de afdeling Rucphen van SOAC is in 2017op nog op slechts 1 plaats lesgegeven aan personen uit de gemeente Rucphen e.o. die ouder zijn dan 55 jaar door een paar vrijwilligers docenten.

Het aantal opgaven is zo klein geworden, dat we in het voorjaar 2017 besluiten aan het eind van deze cursus de activiteiten van SOAC hier te beëindigen en alles over te dragen aan SOAC Roosendaal. Ook de bankrekening van SOAC Rucphen is opgeheven en er is nog een klein batig saldo naar SOAC Roosendaal gegaan. Locatie het Steunpunt voor Ouderen in Rucphen blijft beschikbaar als lespunt.

Twee Pc’s zijn er nog in bewaring bij de heer C. van der Aa, voor het geval er in Rucphen nog behoefte zou bestaan voor het geven van een cursus.

Aantallen deelnemers.
Vanaf 2007 loopt ook het aantal deelnemers in Roosendaal en Nispen langzaam terug. Deze dalende tendens zet zich de laatste jaren sterker voort. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het feit, dat er steeds minder “nieuwe” ouderen komen die geen kennis van computers hebben. Het veranderende cursusaanbod inspelend op Windows 10, IPad en tablet levert een tijdelijke opleving op. De daling van aantal aanmeldingen in Nispen en Rucphen noopt ons tot het beëindigen van onze activiteiten in die plaatsen.

Eén keer per jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cursisten, waarbij gevraagd wordt naar hun mening over het gebruikte materiaal, de inhoud van de cursus en naar het functioneren van de docent. Uit de antwoorden van de cursisten sprak opnieuw een (zeer) grote tevredenheid over de aangeboden cursussen.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2016 en 2017:

SOAC Roosendaal Nispen Rucphen Totaal
2016 2017 2016 2016 2017 2016 2017
Basis computergebruik 44 38 19 10 73 38
Windows, email en internet 50 36 17 14 2 81 38
Windows vervolg ( Win 10) 47 23 47 23
Word 12 12 2 2 14 14
Excel 5 5 5 5
BASIS Dig.Fotografie 21 8 21 8
Foto PaintShopPro 12 11 12 11
Stamboomonderzoek 6 2 6 2
IPad 38 6 16 54 6
Tablet 19 7 19 7
Opfriscursussen 0 13 10 10 13
Totaal in 254 161 52 36 4 342 165
Totaal sedert de oprichting 6424 6585 1564 1820 1824 9808 9973

Historisch Overzicht

Aantal cursisten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Roosendaal 396 335 324 228 312 261 262 254 161
Nispen 197 127 86 65 78 93 85 52
Rucphen 126 143 133 80 79 62 52 36 4
 Totaal 719 605 543 373 469 416 399 342 165

Hardware.
In Roosendaal is in 2015 fors geïnvesteerd in nieuwe hardware. De traditionele desktop Pc’s zijn vervangen door nieuwe laptops met Windows 10. In de sfeer van beheer en veiligheid zijn de nodige maatregelen getroffen de locatie minder inbraakgevoelig te maken. De cursusleiders zorgen, dat de apparatuur steeds up to date is en eventuele technische problemen worden opgelost.

Publiciteit.
De website, die goed onderhouden wordt, is qua vormgeving en content in 2016 aangepast aan de tijd en blijft een continue informatiebron voor geïnteresseerden.

We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode, het parochieblad Onder de Toren (Nispen) en In Antenne, het blad van KBO Roosendaal, BDdeStem en de Gazet.
Ook de website van Soac wordt frequent bezocht.

Gebruikersgroepen.
De inloopmorgens en presentaties zijn vanaf 2016 weer in ere hersteld. Op de tweede zaterdagmorgen van de maand wordt hier de gebruikersgroep voor uitgenodigd. Deze oud-cursisten worden dan in de gelegenheid gesteld cursusleiders te raadplegen, hulp te vragen bij problemen met eigen hardware. Waar mogelijk worden softwareproblemen opgelost. Regelmatig wordt er een presentatie verzorgd. De inloopmorgen voorziet in een duidelijk behoefte en mag gemiddeld rekenen een twintigtal bezoekers.

Ruimte.
De afgelopen periode hebben wij in Roosendaal gebruik gemaakt van De Tolbergse Schuurkapel, gelegen in een groene oase aan de rand van de stad Roosendaal in de wijk Tolberg, Damastberg 108.
In Nispen en Rucphen hebben wij onze lespunten op de ons vertrouwde locaties gesloten.
Voor de certificaatuitreikingen hebben we gebruik gemaakt van Zaal Huis ten Halve en het laatste jaar van de Schuurkapel.

Workshop Expert PSP.
In deze workshop gaan de deelnemers onder begeleiding van de ervaren docenten Cees Dekkers en Christ van Rooij aan de slag met het programma (Corel) Paint Shop Pro X2. Aan de hand van een aantal opdrachten worden vele mogelijkheden van het programma behandeld. Op deze manier ontstaan weer nieuwe ideeën en worden combinaties van technieken ontdekt.
Per seizoen (september t/m juni) worden 9 workshops gehouden waarbij de in deelnemers ca. 2 weken vóór de bijeenkomst de opdrachten (groot of klein) met toebehoren per e-mail krijgen toegestuurd. Tijdens de bijeenkomsten worden dan de opdrachten gezamenlijk uitgevoerd. De docenten zoeken de opdrachten uit, zorgen voor eventuele vertaling, correctie en/of aanpassing aan het door de cursisten gebruikte fotobewerkingsprogramma.

Seizoen Aantal deelnemers (gemiddeld) Aantal opdrachten
2009-2010 20 30
2010-2011 20 18
2011-2012 21 22
2012-2013 17 30
2013-2014 19 27
2014-2015 18 20
2015-2016 17 25
2016-2017 16 25

Aan het einde van het cursusjaar 2016-2017 hebben genoemde docenten hun noeste arbeid voor deze workshop beëindigd, mede ingegeven door de noodzaak de software te moeten vernieuwen en het op de markt zijn van nieuwere en handzame programma’s voor fotobewerking. (IPad, tablet en smartphones).
Cees en Christ danken wij hartelijk voor hun 10jarige inzet.

Nieuwe ontwikkelingen,
Er is een duidelijke verschuiving in het gebruik van computers/ laptops naar tablets.
Er is een grote variëteit in modellen, uitvoeringen en bijbehorende besturingssystemen. Ook gebruiken steeds meer senioren een iPad of tablet.   Medio 2015 heeft Microsoft Windows 10 op de markt gebracht.Soac speelt hierop in door haar veranderende cursusaanbod.
Dat vraagt extra aandacht en flexibiliteit van de docenten.

Roosendaal, april 2018
C. Talboom, secretaris

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal