Jaarverslag 2018

 

Roosendaal, april 2019

Voorwoord     
Op 13 oktober 2019 is voor Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) het vierde lustrum aan de orde, SOAC bestaat dan 20 jaar. In het thans voorliggend jaarverslag leest u dat SOAC sedert haar oprichting in 1999, 10087 cursisten heeft opgeleid. De doelstelling van indertijd is hiermee ruimschoots gehaald.

Afnemende belangstelling                                                                                
De tendens van afnemend aantal cursisten die zich de laatste jaren manifesteerde zette zich in 2018 voort. In 2018 waren er 114 cursusdeelnemers. Deze tendens is voor ons eerder aanleiding geweest het aantal cursusplaatsen en het aantal cursuscyclussen per jaar te verminderen. Op dit moment is er nog één opleidingsplaats en zijn er drie cursussen per jaar. Het aantal cursussen per jaar zal binnenkort worden geëvalueerd en wellicht naar beneden worden bijgesteld.

Voorzien in behoefte                                                                                            
Het gegeven dat het aantal cursisten afneemt laat zich verklaren door het feit dat ‘nieuwe’ senioren veelal over computerervaring beschikken. Desalniettemin waren er in 2018 veertig personen die de basiscursus volgden. De basiscursus is in de regel de eerste kennismaking met de computer en veelal worden aansluitend aan de basisopleiding andere cursussen gevolgd zoals Windows, Word en Digitale fotografie. Met name uit de belangstelling voor de basiscursus concluderen wij dat onze missie ‘senioren wegwijs te maken op de digitale snelweg’ nog steeds aandacht vergt. Dat wij indertijd inspeelden op nieuwe ontwikkelingen zoals de introductie van IPad en Tablet is vanzelfsprekend. Al bij al is de conclusie te trekken dat SOAC nog steeds in een behoefte voorziet, waarbij de realiteit dat die behoefte tanende is onder ogen moet worden gezien.
Naast het aanbieden van cursussen organiseert SOAC ook inloopochtenden, regelmatig in combinatie met presentatiebijeenkomsten. U leest er over in dit jaarverslag.

Dankjewel                                                                                                            
SOAC is een vrijwilligersorganisatie die kan functioneren dankzij de medewerking van een veertiental vrijwilligers. Zij zijn actief in diverse functies zoals: docent, cursuscoördinator, cursusplanner, webmaster, medewerker inloopochtenden en bestuurslid. Een welgemeend dankjewel richting alle vrijwilligers is op zijn plaats.

Voorts hecht het bestuur er aan dank uit te spreken aan de personen die het afgelopen jaar als cursist vertrouwen in SOAC hebben gesteld. Wij doen ons uiterste best hun verwachtingen waar te maken en hopen  in dat we daarin zijn g eslaagd.

Roosendaal, april 2019                                                                                                                                          
 namens het bestuur van Stichting Ouderen Achter de Computer 
Ad Vos, voorzitter


                                                -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


De “Stichting Ouderen Achter de Computer” is in oktober 1999 opgericht door de Roosendaalse afdelingen van KBO en ANBO en door de stichting “Groenhuysen”.

Doelstelling:
De stichting heeft, zoals statutair vastgelegd, ten doel het in stand houden en bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door het computeronderwijs aan ouderen op de volgende manieren te bevorderen:

  • Het organiseren van cursussen om zodoende bij ouderen de kennis en vaardigheid met het gebruik van computers trachten te bevorderen. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs om zoveel mogelijk ouderen in staat te stellen dit onderwijs te volgen

  • Het zoeken naar geschikte locaties voor het opzetten van leercentra op diverse plaatsen in de gemeenten Roosendaal en Rucphen met bijbehorende kerkdorpen, om zo dicht mogelijk bij de doelgroep cursussen te realiseren, rekening houdend met de mobiliteit van ouderen.

  • Het genereren van gelden uit subsidies, donaties en giften voor de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen om daardoor de cursusgelden zo laag mogelijk te kunnen houden.

Bestuur en organisatie.
De samenstelling van het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven en is als volgt:

Voorzitter:               A. Vos , (plaatsvervangend penningmeester)

Secretaris:               C. Talboom, (plaatsvervangend voorzitter)   

Penningmeester:  P. Wezenbeek, (plaatsvervangend secretaris)

Leden:                         A. Konings, bestuurslid
                                        G. Uijtdehaag, bestuurslid
                                        A. Verlaar, bestuurslid/coördinator Roosendaal.

Het verwerken van de inschrijvingen van cursisten en het indelen van de cursussen geschiedt door mevrouw Ceciel Coppens.

Het bestuur kwam in 2018 5 maal in vergadering bijeen.

Op 20-4-2018 en 28-9-2018 waren er de halfjaarlijkse bijeenkomsten met de cursusleiders.

De jaarlijkse bindingsdag.
De jaarlijkse bindingsdag –voor het eerst in een kleine setting na het beëindigen van onze activiteiten in Rucphen- was dit jaar op 27 oktober bij restaurant Sistermans te Roosendaal. Na een openingsborrel volgde er een heerlijk diner voor docenten, bestuursleden en hun partners.

Cursusleiding.
De samenstelling van het corps cursusleiders is per 31 december 2018 voor cursusplaats Roosendaal:
De heer H. Antonissen                  De heer C. Talboom                  
De heer M. van den Bogaard     De heer A. Verlaar
De heer C. Dekkers                         De heer C. van Rooij
De heer P. Dekkers                          De heer A. van Zimmeren        
Mevrouw L. Flinkenflögel 

De cursuslocatie voor Roosendaal is in de Tolbergse Schuurkapel, waar vanaf 2018 gedurende maximaal 9 dagdelen per week les gegeven kan worden.
Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal blijft in 2018 nog 3.
Locatie het Steunpunt voor Ouderen in Rucphen blijft in principe beschikbaar als lespunt. Twee Pc’s zijn er nog in bewaring bij de heer C. van der Aa, voor het geval er in Rucphen nog behoefte zou bestaan voor het geven van een cursus.

Aantallen deelnemers.
Vanaf 2016 loopt ook het aantal deelnemers in Roosendaal en Nispen gaandeweg terug. Deze dalende tendens zet zich de laatste jaren sterker voort. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het feit, dat er steeds minder “nieuwe” ouderen komen die geen kennis van computers hebben. Het veranderende cursusaanbod inspelend op Windows 10, IPad en tablet levert een tijdelijke opleving op. In Nispen en Rucphen zijn onze activiteiten reeds beëindigd.

Eén keer per jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cursisten, waarbij gevraagd wordt naar hun mening over het gebruikte materiaal, de inhoud van de cursus en naar het functioneren van de docent. Uit de antwoorden van de cursisten sprak ook dit jaar opnieuw een (zeer) grote tevredenheid.

Overzicht uitgereikte certificaten in 2018:

SOAC Roosendaal 2018

 

 

 

 

Cursus

78

79

80

Totaal

Basis computergebruik

17

8

15

40

Windows, email en internet

15

18

10

43

Windows vervolg ( Win 10)

 

5

 

5

Word

 

 

4

4

Excel

 

 

 

 

BASIS Digitale Fotografie

 

6

 

6

IPad

8

 

 

8

Tablet

8

 

 

8

Totaal in

48

37

29

114

Historisch Overzicht

Aantal cursisten

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Roosendaal

396

335

324

228

312

261

262

254

161

114

Nispen

197

127

86

65

78

93

85

52

 

 

Rucphen

126

143

133

80

79

62

52

36

4

 

 Totaal

719

605

543

373

469

416

399

342

165

114

 

Totaal sedert de oprichting

2015

2016

2017

2018

Totaal

9466

9808

9973

10087

 Hardware.
In Roosendaal is in 2015 fors geïnvesteerd in nieuwe hardware. De traditionele desktop Pc’s zijn vervangen door nieuwe laptops met Windows 10. In de sfeer van beheer en veiligheid zijn de nodige maatregelen getroffen de locatie minder inbraakgevoelig te maken. De cursusleiders zorgen, dat de apparatuur steeds up to date is en eventuele technische problemen worden opgelost.

Publiciteit.
De website, die goed onderhouden wordt, is qua vormgeving en content in 2016 aangepast aan de eisen van deze tijd.
We hebben geadverteerd in de Roosendaalse Bode, het parochieblad Onder de Toren (Nispen) en In Antenne, het blad van KBO Roosendaal, BNdeStem en de Gazet.
Ook de website van Soac wordt frequent bezocht.

Gebruikersgroep.
De inloopmorgens en presentaties zijn vanaf 2016 weer in ere hersteld. Op de tweede zaterdagmorgen van de maand wordt hier de gebruikersgroep voor uitgenodigd. Deze oud-cursisten worden dan in de gelegenheid gesteld cursusleiders te raadplegen, hulp te vragen bij problemen met eigen hardware en software. Waar mogelijk worden de problemen opgelost. Regelmatig wordt er een presentatie verzorgd. De inloopmorgen voorziet in een duidelijk behoefte en mag gemiddeld rekenen een twintigtal bezoekers.

Ruimte.
De afgelopen periode hebben wij in Roosendaal gebruik gemaakt van De Tolbergse Schuurkapel, gelegen in een groene oase aan de rand van de stad Roosendaal in de wijk Tolberg, Damastberg 108.
In Nispen en Rucphen hebben wij onze lespunten op de ons vertrouwde locaties gesloten.
Voor de certificaatuitreikingen hebben we ook gebruik gemaakt van de Schuurkapel.

Nieuwe ontwikkelingen.
Er is een duidelijke verschuiving in het gebruik van computers/laptops naar tablets/IPads.
Er is een grote variëteit in modellen, uitvoeringen en bijbehorende besturingssystemen.
Soac speelt hierop in door haar veranderende cursusaanbod.                Dat vraagt extra aandacht en flexibiliteit van de docenten.                     
Gelet de sterke terugloop van het aantal cursisten verwachten wij op termijn onze activiteiten verder te gaan beperken. Het aantal cursuscycli per jaar in Roosendaal gaat mogelijk naar 2. Zo lang er cursusgroepen kunnen worden geformeerd, blijven wij computercursussen verzorgen.

Roosendaal, april 2019

C. Talboom, secretaris

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal